algemene voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Vertaalbureau BG Vertalingen;

opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Vertaalbureau BG Vertalingen opdraagt (vertaal)werkzaamheden te verrichten; 

overeenkomst: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt ten behoeve van zijn opdrachtgever buiten dienstbetrekking (vertaal)werkzaamheden buiten dienstbetrekking (vertaal)werkzaamheden van niet-literaire aard te verrichten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van opdrachtnemer. Alle overeenkomsten houden aanvaarding van deze voorwaarden in.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

  2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de opdrachtnemer of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

  3. Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling wordt gesloten onder de voorwaarde dat de opdrachtnemer, na inzage van de volledig te vertalen tekst, het recht heeft binnen redelijke tijd de overeenkomst alsnog op te zeggen, zonder tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn of zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat.

  4. De opdrachtnemer mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de opdrachtnemer heeft gegeven.

Artikel 3 – Wijzigingen/intrekking van opdrachten

  1. Indien de opdrachtgever, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht- is de opdrachtnemer gerechtigd de termijn en/of de opdrachtprijs aan de passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

  2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uur tarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De opdrachtnemer stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking aan de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

  3. Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan de opdrachtnemer de opdrachtgever een vergoeding van 50% ven de opdrachtprijs voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten

  1. De opdrachtnemer verbindt zich bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

  2. De opdrachtnemer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De opdrachtnemer zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

  3. Deze opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de opdracht (mede) door derden te doen uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

 

Artikel 5 – Termijn en tijdstip van levering

  1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

  2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding, maar heeft wel het recht de opdrachtgever de reeds door hem verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

  3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, koerier, modem, internet e.d. Digitale opslagmedia worden door de opdrachtnemer eenmalig geleverd zonder garantie en zonder verplichting tot vervanging.

  4. Levering van gegevens per elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 6 – Honorarium

  1. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een regel- /woordtarief. Voor andere werkzaamheden kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer kan naast het honorarium tevens de voorschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

  2. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of onkosten noodzaken dan de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

  3. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

Artikel 7 – Betaling

  1. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

  2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2269,45 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 68,08.

Artikel 8 – Reclames

  1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de vertaling of zoveel eerder als de vertaling in gebruik is genomen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 10 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

  2. De opdrachtgever dient uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de vertaling objectieve fouten in de vertaling te melden bij de opdrachtnemer. Na deze periode worden deze objectieve fouten door opdrachtnemer niet meer kosteloos veranderd.

  3. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

  1. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en/of gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

  2. Dubbelzinnigheid van de vertalen tekst ontheft de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid.

  3. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalden risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico’s van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.

  4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, manuscripten, boeken, informatie en informatiedragers. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de ter hand gestelde stukken beschouwd als kopieën voor het eigen archief van de opdrachtnemer. Indien het de opdrachtnemer niet is toegestaan een origineel of kopie van zowel de te vertalen als de vertaalde tekst te behouden, vervalt ieder recht op reclame.

  5. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen, of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers), of de aanwezigheid van computervirussen in door de opdrachtnemer geleverde bestanden of informatiedragers.

  6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden.

Artikel 10 – Ontbinding

  1. De opdrachtnemer is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede ingeval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. De opdrachtnemer kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

  2. Indien de opdrachtnemer door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft de opdrachtnemer zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend: brand, ongeval, ziekte, overlijden van (freelance) vertaler of de eigenaar van het vertaalbureau, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internet-providers of energiebedrijf, of andere omstandigheden waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Auteursrechten

  1. Tenzij uitdrukkelijk (en schriftelijk) anders is overeengekomen, behoudt de daadwerkelijke vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten. De vertaler behoudt het eigendomsrecht op zijn vertaling zolang de rekening nog niet is voldaan.

  2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intelectuelle eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

  1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing in de ruimste zin des woords.

  2. Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 – Inschrijving
Vertaalbureau BG Vertalingen is ingeschreven in het Handelsregister van  de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 20139223.